Niepublikowane w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ustawy).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie , podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2).

W przypadku odmowy udostępnienia informacji istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołania - art. 17 ust. 1 i 2 ustawy).

sposób udostępnienia: w siedzibie SIPH na pisemny wniosek lub bezpośrednio
osoba odpowiedzialna: Jarosław Bator
stanowisko: Biuro Członkowskie
Jarosław Bator
tel: 41 344 43 92 wew. 29
e-mail:j_bator@siph.com.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania. (Dokument MS Word)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania. (Dokument PDF)